Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Τι αλλάζει με το νέο νόμο για τα εμπορικά σήματα;

Τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος περί σημάτων
 (άρ. 121 -183 Ν.4072/2012 Α' 86) 
και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, καλεί
 τις επιχειρήσεις να κάνουν χρήση των νέων, 
επωφελών γι' αυτές ρυθμίσεων, προκειμένου 
να διασφαλίσουν τα άυλα περιουσιακά τους δικαιώματα,
 μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται 
και το δικαίωμα επί του σήματος.
Όπως σημειώνεται, σε σχετικό δελτίο Τύπου,
 αναμορφώθηκε πλήρως το νομικό πλαίσιο, 
ενσωματώνοντας κοινοτικές οδηγίες
αλλά και εκσυγχρονίζοντας και απλοποιώντας
τις διαδικασίες απονομής σήματος. Το νέο πλαίσιο, 
θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 11 Οκτωβρίου 2012,
 ώστε να προηγηθεί η έκδοση των απαιτούμενων 
υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή του νόμου
 και η προετοιμασία της αρμόδιας υπηρεσίας
 για την επιτυχή υιοθέτηση των νέων ρυθμίσεων.
Επισημαίνεται, επίσης, 
ότι με τις ρυθμίσεις αυτές, 
πέραν της προβλεπόμενης επιτάχυνσης
 στη διαδικασία έγκρισης του σήματος, 
μειώνεται το συνολικό κόστος 
των επιχειρήσεων για την απόκτηση 
εμπορικού σήματος και περιορίζεται 
η γραφειοκρατία
 με την υποβολή της σχετικής δήλωσης
 με ηλεκτρονικά μέσα 
(βλ. εγκύκλιο Κ4-1209/27-1-2012).
Με το νέο νόμο:
Επιταχύνεται η διαδικασία καταχώρισης σήματος 
με την εισαγωγή του θεσμού του εξεταστή
 (μονομελούς οργάνου) για όσα σήματα 
δεν παρουσιάζουν απαράδεκτο και εισάγονται 
προθεσμίες για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
- Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αναβαθμίζεται
 καθώς α) αναλαμβάνει την εξέταση των ένδικων 
μέσων που στρέφονται κατά του κατατεθειμένου
 ή καταχωρισμένου σήματος 
ή κατά των απορριπτικών αποφάσεων 
των εξεταστών και β) πέραν του προέδρου της 
που παραμένει πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου, 
το δεύτερο μέλος της θα είναι έμπειρος δικηγόρος 
πλήρους απασχόλησης και ο δεύτερος, είτε νομικός 
ή με επαρκή διοικητική εμπειρία 
στο δίκαιο των σημάτων.

- Ενσωματώνονται ρυθμίσεις που αφορούν 
στην προστασία των διεθνών σημάτων, 
μετά την κύρωση από την Ελλάδα 
του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης 
για τη διεθνή καταχώριση των σημάτων.
- Εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής 
της δήλωσης καταχώρισης σήματος 
και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου σημάτων.
- Προβλέπεται προαιρετικός διορισμός δικηγόρου 
κατά την κατάθεση της δήλωσης σήματος 
και υποχρεωτικός διορισμός δικηγόρου σε περίπτωση 
άσκησης ή απόκρουσης ενδίκου μέσου 
ενώπιον της ΔΕΣ
- Μειώνεται το ύψος των υφισταμένων σήμερα
 τελών που αφορούν στα εμπορικά σήματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια :