Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Η επιστολή - παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου για την Καταγγελία ότι «πέταξε την εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια»


Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου:

Πρός
Τόν Ἀξιότιμο
κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου
Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας
καί Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀμαρούσιον

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
κατά τήν σημερινή Της Συνεδρία ἔλαβε γνώση τῶν ἀναφορῶν δύο ὑπαλλήλων 
τοῦ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οἱ ὁποῖες, κατόπιν τῆς ἀρνητικῆς ἀντιδράσεως
 τῆς Διευθύνουσας Συμβούλου, ζήτησαν ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο
 τοῦ Ὀργανισμοῦ καί τό ἐποπτεῦον Ὑπουργεῖο σας νά τούς ἀπαντήσει, 
ἐάν ἀπαγορεύεται νά φέρουν τά θρησκευτικά σύμβολα τῆς Ἀνατολικῆς
 Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἤ νά ἔχουν ἱερές εἰκόνες ἐπάνω 
στό γραφεῖο ἐργασίας τους. Η Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε τήν ἀποστολή τῆς παρούσας, 
προκειμένου νά δηλώσει τήν λύπη καί διαμαρτυρία Της γιά τό δυσάρεστο 
συμβάν σέ βάρος τῶν δικαιωμάτων ἐργαζομένων, πού εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας.

Προκαλοῦνται εὔλογες ἀπορίες : ἀπό τήν ἀπαγόρευση νά ὑποχρεωθεῖ 
κανείς νά ἀποκαλύψει, παρά τή θέλησή του, τά θρησκευτικά του φρονήματα, 
θά φθάσουμε στήν ἀντίστροφη ἀπαγόρευση τοῦ δικαιώματος νά καθιστᾷ 
ὁ καθένας ἐμφανές τό θρησκευτικό του συναίσθημα στό δημόσιο χῶρο ;

Ἡ διαμαρτυρία καί ἡ λύπη μας, ὡστόσο, δέν σημαίνει ὅτι θά παρασυρθοῦμε 
σέ ἐπίδειξη ἐμπάθειας. Ἡ ἠθική διαφορά τοῦ μηνύματος τῆς Ἐκκλησίας
 ἔγκειται στό ὅτι εὔχεται καί προσεύχεται «ὑπέρ τῶν μισούντων
 καί ἀγαπώντων ἡμᾶς». Θεωροῦμε, γιά τόν λόγο αὐτόν, ἀξιέπαινη 
καί χριστιανική τήν στάση τῶν θιγόμενων ἐργαζομένων, οἱ ὁποῖες 
δέν ζήτησαν τήν ἄσκηση διώξεως κατά τῆς προϊσταμένης τους, εἰ μή μόνον 
νά ἀναγνωρισθεῖ ρητῶς ἀπό τόν ἐργοδότη τους ἡ ἐλευθερία ἐκδηλώσεως
 τῆς θρησκευτικῆς πίστεώς τους στόν χῶρο ἐργασίας τους. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς κοινότητα κλήρου καί λαοῦ, συμπαρίσταται 
στό δίκαιο καί δημοκρατικό αἴτημα τῶν ἐργαζομένων καί ἀναμένει 
τήν ἀπάντηση τῆς ἐργοδοτικῆς πλευρᾶς καί τοῦ ὑμετέρου Ὑπουργείου. 
Θά ἀποτελοῦσε ὠφέλιμη ὑπηρεσία στόν τόπο, ἐάν τό Ὑπουργεῖο σας 
μέ τήν παροῦσα εὐκαιρία ἀπεδείκνυε ὅτι εἶναι ἄξια προστασίας 
ἡ θρησκευτική ἐλευθερία γιά ὅλους, τόσο γιά τήν πλειοψηφία τῶν ὀρθοδόξων
 χριστιανῶν, ὅσο καί γιά τίς μειοψηφίες τῶν ἑτεροδόξων,
 ἐτεροθρήσκων ἤ τῶν μή θρησκευόντων.

Θά ἐνθυμεῖσθε πώς τόν Μάιο τοῦ 2009 στό ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως ὅτι
 κατά τή διάρκεια σωματικοῦ ἐλέγχου ἀπό ἀστυνομικό σέ μουσουλμάνο 
καταστράφηκαν σελίδες τοῦ Κορανίου, πού εἶχε μαζί του ὁ ἐλεγχόμενος, 
εἶχαν προκληθεῖ βίαια ἐπεισόδια στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, πρίν κἄν ἐξακριβωθοῦν 
οἱ συνθῆκες τοῦ περιστατικοῦ. Οἱ κρατικοί κανόνες λοιπόν, πού προστατεύουν
 τήν κοινωνική εἰρήνη ἀπό τίς προσβολές τοῦ ἑνός τῆς θρησκευτικῆς πίστεως
 τοῦ ἄλλου, ἔχουν παρόντα καί ἰσχύοντα λόγο ὑπάρξεως.
 Καί ἡ δική μας ἀνεκτική στάση ὡς ὀρθοδόξων χριστιανῶν δέν ἀπαλλάσσει
 τήν Πολιτεία ἀπό τό λειτούργημά της νά παρεμβαίνει καί νά προστατεύει.

Κλείνοντας θά μᾶς ἐπιτρέψετε μία διαπίστωση γιά τόν φανατισμό. 
Στήν Ἑλλάδα οἱ ἀπόπειρες ἀπό πολιτικές τάσεις, ἀκτιβιστικές ἑνώσεις
 ἤ δημόσια πρόσωπα γιά τήν προβολή καί ἀναγνωρισιμότητα τῆς ἀθεΐας 
συνήθως ἐξαντλοῦνται σέ μονοσήμαντη ἀντιπαράθεση μέ τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
 Ἡ ἔλλειψη νηφαλιότητας, ἡ ἐπιθετικότητα, οἱ διακωμωδήσεις 
καί οἱ προσβολές, πού ἐκδηλώνουν κατά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν 
δίδουν τήν ἐντύπωση ὅτι πρόκειται μᾶλλον γιά ἀπογοητευμένους χριστιανούς, 
παρά γιά συνειδητοποιημένους ἄθεους,
 πού σέβονται τήν θρησκευτική πίστη τοῦ ἄλλου.

Προκαλεῖ βεβαίως ἔκπληξη πῶς εἶναι δυνατόν τόση ἐμμονή 
γιά τήν ἐξαφάνιση εἰδικά τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τή δημόσια ζωή 
νά προέρχεται ἀπό ἀνθρώπους, πού ὑποτίθεται ὅτι ἐμφοροῦνται
 ἀπό θρησκευτική ἀδιαφορία. Εἶναι καί αὐτή μία κατηγορία θρησκευτικοῦ
 φανατισμοῦ μᾶλλον ἀπειλητικότερη γιά τήν κοινωνική συνοχή 
ἀπό τήν ἀτομική θρησκοληψία.

Τό φαινόμενο τοῦ ἐπιθετικοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ, πού διεκδικεῖ καί ἐπαίνους
 προοδευτικότητας, ἀξίζει προσοχῆς ἀπό τό Ὑπουργεῖο σας, ἐπειδή ἀμφισβητεῖ 
τόν ἴσο σεβασμό τῶν δικαιωμάτων, μέ τό διχαστικό ἐπιχείρημα ὅτι 
ἡ πλειοψηφία εἶναι ἀπειλή γιά τίς μειοψηφίες καί, ἑπομένως, δέν ἀξίζει προστασίας.

Μέ τήν πεποίθηση ὅτι τυγχάνει τῆς κατανοήσεώς σας ἡ σημασία 
τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων, καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι στόν σχεδιασμό 
καί στίς ἀποφάσεις σας θά συνεξετάσετε τίς σχετικές θέσεις 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σᾶς ἀπευθύνουμε τήν εὐχή
ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἐνισχύει στά εὐθυνοφόρα καθήκοντά σας.

Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

ΛΟΥΤΡΆΚΙ- Εξαιρετική φωτογραφία: ιστιοφόρο μπροστά από το καζίνο.


Η φωτογραφία της ταμπέλας που συγκλονίζει… ΜΠΡΆΒΟ ΤΟΥ

Γιατί υπάρχουν στην Ελλάδα ακόμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Δεν ήταν τυχερό το λιμάνι της Κορίνθου για 74χρονο αλλοδαπό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου.

Ενημερώθηκε, πρωινές ώρες σήμερα, 
η Λιμενική Αρχή Κορίνθου,
από τον πράκτορα 
του Κ/Ζ “THOMSON SPIRIT” 
σημαίας Μάλτας, ότι, ενώ το Κ/Ζ 
βρισκόταν εν πλω προς λιμένα Κορίνθου,
74χρονος αλλοδαπός επιβάτης
 μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου
προς παροχή ιατρικής βοήθειας,
 όπου και κατέληξε. 
Η σορός του επιβάτη πρόκειται 
να μεταφερθεί 
στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
προς διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κορίνθου.

Γλυκαίνουν και τα χρώματα και φθίνουν οι οπώρες.

Ο κάθε μήνας ξέχωρα έχει δική του χάρη
και ο Σεπτέμβρης τρυγητής μ’ αρώματα του μούστου
έρχεται πάντα χαρωπός μα φέρνει και μια θλίψη
κάτι σαν τέλος ξεγνοιασιάς π’ άρχιζαν τα σχολεία.

Έχει πολλά ονόματα: Πετιμεζάς, Σταυρίτης
ψυχραίνει λίγο κι ο καιρός, φεύγουν τα χελιδόνια
και λιγοστεύει εμφανώς το φως απ’ την ημέρα.
Γλυκαίνουν και τα χρώματα και φθίνουν οι οπώρες.

Πάρα πολλά ποιήματα γι αυτόν έχουνε γράψει
δεν έχει νόημα να πω τίποτε παραπάνω. 
                           Καρτσωνάκης Πάν

ΝΕΜΕΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΟΥ 1966., ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝΑρχαία Κόρινθος: Ο ναός του Απόλλωνος......τότε που τον προσέγγιζαν με τ αυτοκίνητό τους. (ποια εποχή άραγε;)


Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ .1962 Ο ηθοποιός Richard Egan ως Λεωνίδας στο έργο του Rudolph Mate -The 300 Spartans


Άλλο ένα τροχαίο έξω από το Mare West.

Τροχαίο ατύχημα έγινε και πάλι στο γνωστό σημείο
 στο mare west, πριν από λίγη ώρα (15.45). 
Ενα ΙΧ αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το Κιάτο
 συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μηχανάκι
 που κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση. 
Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός
 της μοτοσυκλέτας, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα
 η τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Κόρινθος: Που καταλήγουν συνήθως αυτά τα διαφημιστικά φυλλάδια; (4 φωτογραφίες)

Την ίδια στιγμή που το ίδιο το κράτος για να υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ χρησιμοποιεί την αντικειμενική αξία.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της ΝΔ, Νικήτας Κακλαμάνης 
στέλνει, μέσω της «Ελευθερίας του Τύπου», μήνυμα κινδύνου
 στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

για το θέμα της έναρξης των πλειστηριασμών με βάση την εμπορική τους αξία.

Ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση παραμένει απροσδιόριστος 
ως προς το ποια ακριβώς «αρχή» θα είναι αυτή που θα καθορίζει 
την εμπορική αξία ενός ακινήτου. 
 Την ίδια στιγμή που το ίδιο το κράτος για να υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ 
χρησιμοποιεί την αντικειμενική αξία.

Ο νόμος προβλέπει ότι με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών 
και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται 
ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται,
 το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας αυτής και η αμοιβή του.

Μέχρι σήμερα όμως και καθώς πλησιάζει η ώρα των πλειστηριασμών, 
δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που να προσδιορίζει ποιο ακριβώς όργανο 
και με ποια διαδικασία θα προσδιορίζεται η εμπορική αξία για κάθε ακίνητο, 
αφού αυτή είναι διαφορετική, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ακινήτου,
 οι οποίες δεν υπολογίζονται με το σύστημα των αντικειμενικών 
που ισχύουν ανά περιοχή.

«Επιπλέον, εκτός από τον άμεσο κίνδυνο να «βγουν στο σφυρί» ακίνητα πολιτών
 σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, μείζον ζήτημα προκαλείται και με τον ορισμό 
με υπουργική απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
για τον προσδιορισμό των εμπορικών αξιών, καθώς το συγκεκριμένο όργανο 
θα έχει ιδιαίτερα αυξημένες και ευρείες αρμοδιότητες σε ένα πολύ ευαίσθητο
 για τους πολίτες θέμα» τονίζει ο Νικήτας Κακλαμάνης και ζητά απαντήσεις 
από τον υπουργό Οικονομικών για το αν θα προχωρήσει  στην έκδοση 
υπουργικής απόφασης, ώστε να μάθουν πώς και ποιος θα καθορίζει 
την αξία των ακινήτων.

9 υπέροχες παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες από παιδικά παιχνίδια της αλάνας και του δρόμου.


Στην Κρήτη πρωτοπερπάτησε ο άνθρωπος!

Στην Κρήτη φαίνεται ότι βάδισε για πρώτη φορά 
το ανθρώπινο είδος, με επιστήμονες 
από το πανεπιστήμιο της Ουψάλα να ανακοινώνουν 
ότι εντόπισαν ίχνη ηλικίας 5,7 εκατομμυρίων ετών
 στην περιοχή του Καστελίου στα Χανιά.
Η εν λόγω ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί κατά τη διάρκεια 
της ίδιας περιόδου, οι πρόγονοι των ανθρώπων στην Αφρική είχαν ακόμη πόδια 
που έμοιαζαν με αυτά των πιθήκων.

Τα ίχνη δίποδης βάδισης εντοπίστηκαν τυχαία το 2002 
από τον Πολωνό Παλαιοντολόγο Gerard Gierlinski και στη συνέχεια άρχισαν
 να μελετούνται συστηματικά από τον μαθητή του Grzegorz Niedzwiedzki 
το 2010 οπότε και διαπιστώθηκε ότι μάλλον ανήκουν σε πρόγονο του ανθρώπου. 
Στη συνέχεια, όμως, την ερευνητική σκυτάλη ανέλαβε ομάδα
 που συστάθηκε στο πανεπιστήμιο της Ουψάλα.

Τα ευρήματα της μελέτης αυτής ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά χτες
 στο περιοδικό του οίκου Elsevier και φέρνουν τα πάνω-κάτω στη θεωρία
 της εξέλιξης, όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 
Η πολυεθνική ερευνητική ομάδα μελέτησε τα ίχνη και επιβεβαίωσε ότι
 πρόκειται για δίποδη βάδιση κάποιου άγνωστου προγονικού είδους του ανθρώπου, 
που ζούσε πριν 5,7 εκατ. χρόνια. 
Έτσι, τα εν λόγω ίχνη θεωρούνται πλέον τα παλαιότερα που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ανθρώπινα πόδια έχουν ιδιαίτερο σχήμα,
 που διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα ζώα της στεριάς. 
Ο συνδυασμός του μακριού πέλματος με πέντε δάκτυλα -ένα εκ των οποίων
 είναι μεγαλύτερο- και χωρίς γαμψά νύχια είναι μοναδικός. 
Τα πόδια των κοντινότερων «συγγενών» των ανθρώπων, των πιθήκων,
 μοιάζουν περισσότερο με ανθρώπινο χέρι παρά με πόδι.

Στη διεθνή ερευνητική ομάδα συμμετείχαν από την Ελλάδα δύο επιστήμονες
 ο έφορος Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας κ. Αθανάσιος Αθανάσιου
 και ο υπεύθυνος Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας
 του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας κος Χαράλαμπος Φασουλάς.

Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε!

Μου λύνονται τα γόνατα η γλώσσα κόμπο δένει
κόβεται η ανάσα μου όταν σε αντικρίζω.
Εσύ δεν είσαι απ αυτόν τον κόσμο τον δικό μας
νεράιδα ήσουν κι έγινες, θνητή για τιμωρία. 

Κάποιος θεός σ αγάπησε κι εσύ τον απωθούσες
γι αυτό και σ' έστειλαν εδώ μήπως μετανοήσεις. 
Ατύχημα θανάσιμο ήταν και που σε είδα
κι όταν μου χαμογέλασες μαγεύτηκα τελείως. 

Μα ποιο το νόημα να ζω, κοντά σου ν' ανασαίνω
για να υπάρχω δίπλα σου, κοντά σου,  να ματώνω;
                    Καρτσωνάκης Πάν 

Πρόκληση από τα LIDL: Αφαίρεσαν τους ΣΤΑΥΡΟΥΣ από Εκκλησίες της Σαντορίνης!

Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν συμβαίνει 
στην πραγματικότητα και αν όντως είναι αλήθεια
 δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο το έκαναν αυτό.
«Σκανδαλίστηκα από τα μαγαζιά Lidl που για να πουλήσουν 
τα ελληνικά προϊόντα τους σβήνουν πάνω στις φωτογραφίες της Ελλάδας
 ένα μέρος του τοπίου της και της κουλτούρας της », μας γράφει το βράδυ 
της Τρίτης ο Antoine, μέσω της πορτοκαλί γραμμή Alertez-nous.

« Σας αφήνω να δείτε τις φωτογραφίες », προσθέτει. 
Η πρώτη φωτογραφία δείχνει ένα από τα πιο ωραία ελληνικά τοπία ημιεμβληματικό. 
Δεν είναι η Ακρόπολη αλλά βέβαια είναι μια μικρή εκκλησία ορθόδοξη όπου
 το έντονο μπλε των τρούλων είναι σε contraste με το λευκό των τοίχων της 
και που βρίσκεται στην πλευρά ενός βράχου στο νησί της Σανατορίνης, 
αληθινό μικρό κόσμημα της Μεσογείου.

Αυτό είναι το τοπίο που επιλέχθηκε να κοσμήσει τα περιτυλίγματα-συσκευασίες 
της γκάμα ελληνικών προιόντων ERIDANOUS « Original Greek Product »
 (« αυθεντικό ελληνικό προιόν »). Moυσακάς, γιαούρτι, καρπούζια 
ή ακόμη φέτα πωλούνται στα Lidl υπό αυτή την μάρκα και τη φωτογραφία 
της ωραίας ορθόδοξης εκκλησίας και των τρούλων της στο έντονο μπλε.
 Αλλά ο Antoineμετέφερε μια μικρή λεπτομέρεια. 
Πάνω σε όλες τις συσκευασίες όπως το δείχνει μια β φωτογραφία που περιέβαλε 
όλες τις στέγες οι σταυροί εξαφανίστηκαν. 
Αυτοί σβήστηκαν.

Ρωτήσαμε τον εκπρόσωπο της Lidl ποιό ήταν το κίνητρο αυτό της απόσυρσης.
 « Αποφεύγουμε τη χρήση θρησκευτικών συμβόλων γιατί δεν επιθυμούμε
 ν΄αποκλείσουμε καμιά θρησκευτική πίστη », απάντησε ο εκπρόσωπος
 του γερμανικού εμπορικού γίγαντα μεγάλης διανομής.
 « Είμασετ μια εταιρεία που σέβεται τη διαφορετικότητα και αυτό εξηγεί 
την αντίληψη αυτής της συσκευασίας « , πρόσθεσε. 
Νομιμοποιούμαστε οπότε ν΄αναρωτηθούμε γιατί οι υπηρεσίες marketing 
του ομίλου δεν επέλεξαν άμεσα για ένα τοπίο ένα μη θρησκευτικό μνημείο.

« όλη η ελληνική κοινότητα έχει σκανδαλιστεί και καλεί σε μποικοτάζ
του Lidl, αυτό είναι μη ανεκτό! », εκτιμά από την πλευρά του ο Antoine. 
Εσείς τι νομίζετε;RTL 31/8/17

Σεβασμός στη διαφορετικότητα δεν σημαίνει εξάλειψη αυτής, εξομοίωση,
 μηδενισμός, λογοκρισία,πολιτισμική αλλοίωση 
αλλά ακριβώς το αντίθετο ανάδειξη της.

Η αφαίρεση των σταυρών από τους τρούλους έστω και διαφημιστικής καμπάνιας
 παραπέμπει στις ενέργειες των φανατικών τζιχαντιστών που έσπαγαν 
τους σταυρούς και τους αφαιρούσαν από τις εκκλησίες σε Ιράκ, Συρία.

Υφέρπει μια μισαλλόδοξη πίστη εναντίον χριστιανικών συμβόλων και αν ναι ποια;

Στο βωμό του εφήμερου κέρδους, του εμπορίου,του ανταγωνισμού της αγοράς αποκαθηλώνονται σύμβολα και αξίες διαχρονικές, διαγράφονται πολιτισμικές 
αναφορές, βεβηλώνονται ιερά.

Ποιά είναι η αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού,Τουρισμού, 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Σαντορίνη, 
του Συνδέσμου και ενώσεων ελλήνων καταναλωτών, της ελληνικής κοινής γνώμης;

Τι μέτρα έχουν πάρει οι αρμόδιοι φορείς, που, πότε και πως προσέφυγαν 
κατήγγειλαν ή ήγειραν τις νόμιμες αξιώσεις από το γερμανικό όμιλο 
που αυθαιρετώντας καταπατά και παραγράφει αναπαλλοτρίωτη
 πολιτισμική κληρονομιά, πως έχουν αντιδράσει οι κατά τόπους στο εξωτερικό
 αντιπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας και της Ορθόδοξης εκκλησίας 
και οι ελληνικές κοινότητες της διασποράς;

Aυτή η καμπάνια ουσιαστικά σηματοδοτεί το πέρασμα 
από την »εμπορευματοποίηση της θρησκείας » 
στην εμπορευματοποίηση της α-θρησκείας ή του ουδετερόθρησκου.