Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

''Επιστρέφει'' Η Δημοτική Αστυνομία - Ολόκληρη Η Εγκύκλιος.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο χθες Πέμπτη στους δήμους,
 παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας
 των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης, 
των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν.
Ειδικότερα προβλέπεται:
Υπάλληλοι που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις,
 μπορούν -με αίτησή τους- να μετατάσσονται σε υπηρεσίες Δημοτικής 
Αστυνομίας των Δήμων, ως ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας.
Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο και την οριστική απόφαση λαμβάνει 
το αρμόδιο για το διορισμό
Σημαντικά «σημεία» για τις μετατάξεις
Σημειώστε ότι, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στον φορέα προέλευσης 
του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 
πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

(1) Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να µην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί
 στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται 
µόνο µία θέση του εν λόγω κλάδου

(2) Το προσωπικό μετατάσσεται στο Δήμο, µε το βαθμό και το μισθολογικό
 κλιμάκιο που κατείχε πριν από τη θέση του σε διαθεσιμότητα, 
συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης 
για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

(3) Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό
 και συνταξιοδοτικό καθεστώς.
Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο»
για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :