Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Τέρμα τα ινδοευρωπαϊκά παραμύθια!


Τέρμα τα ινδοευρωπαϊκά παραμύθια: 
Οι Σουμέριοι ήταν πανάρχαιοι Κρήτες!
Ο Ευήμερος αναφέρει ότι, οι πανάρχαιοι Έλληνες Μινωικοί Κρήτες οδηγούμενοι 
υπό του Διός, είχαν εποικήσει την Αραβία, την Περσία, τα νησιά του Ινδικού Ωκεανού, 
την νήσο Παγχαία την Μεσοποταμία, όπου πολύ αργότερα ονομάσθηκαν Σουμέριοι, 
μέχρι και τον Εύξεινο Πόντο, όπου εμφανίσθηκαν και εγκαταστάθηκαν
 ως Χάλυβες. Φιλέλληνες Ινδοί της Καλκούτας, λένε:

Πιστεύουμε ότι ήρθαμε απ'τήν Κρήτη πολύ πριν από τον Αλέξανδρο 
(τουλάχιστον κάποιοι από εμάς). Κρητικές σφραγίδες
 έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή μας. 
Το λιμάνι Γιάνγκ ήταν πολύ αρχαίο λιμάνι και η ιστορία των πραγματικών 
Αργοναυτικών πρέπει να είναι κρυμμένη εκεί. (Οικονομικός Ταχυδρόμος 6-10-94). 

Μήπως αυτή η λεγόμενη Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα; και η κάποια; άγνωστη μεσογειακή
 θα έπρεπε να λέγεται Ελληνοκρητομινωϊκή;. 
O αρχαιολόγος S.K.CHATTERGI στο κεφάλαιο του περίφημου βιβλίου του Ιστορία
 και πολιτισμός του Ινδικού λαού όχι μονάχα παραδέχεται τη μεγάλη μετανάστευση
 από τα νησιά του Αιγαίου με επίκεντρο τη νήσο Κρήτη,
 αλλά επιμένει στην καταγωγή του ινδικού λαού από τους προέλληνες του Αιγαίου.

Ένας Ινδός αρχαιολόγος αναζητώντας παλιούς ναούς βουδικούς
 στο Πακιστάν το 1922, βρήκε τον ένα μετά τον άλλο έξι σφραγιδόλιθους 
με εικονογραφική ανάγλυφη παράσταση, τέλειας τέχνης. 

Μην κατορθώνοντας να ερμηνεύσει αυτούς αποτείνεται στον ανατολιστή 
αρχαιολόγο SIR JOHN MARSHAL, στο οποίο παρέδωσε τα ευρήματα του.

Το 1925 έγινε γνωστό, ότι κάποια σχέση ανάμεσα σ'αυτούς τους δακτυλιόλιθους
 πρέπει να υπάρχει, με την εικονογραφική παράσταση του Δίσκου της Φαιστού.

Τό 1959 μία ομάδα χωρικών μέ επι κεφαλής τόν Φίλιππο Χαζαρίδη βρήκαν
 ένα σπήλαιο στά Πετράλωνα Χαλκιδικής.
 Εκεί τό 1960 ό Χρήστος Σαριγιαννίδης ανεκάλυψε ένα κρανίο πού ήταν ανθρώπινο. 
Τό κρανίο παρεδόθη στό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
 Ό Πουλιανός τό 1965 εξετέλεσε επιτόπια έρευνα καί διαπίστωσε πώς πρόκειται
 γιά προϊστορική ταφή καί πώς τό κρανίο ήταν ορθογναθικό. 
Μετά τό 1975 ήρθαν στό φώς λίθινα καί οστέϊνα εργαλεία, ακόμα καί ίχνη φωτιάς. 
Τά ανακαλυφθέντα εργαλεία ανήκουν στόν Πλειστόκαινο 2 εκατ.έτη έως 10000πχ.

 Στό σπήλαιο λοιπόν στά Πετράλωνα τό 1959 ευρέθη ό Αρχάνθρωπος μέ ύψος 1,5μ 
καί μέ όρθιο σκελετό. Οί Αρχάνθρωποι έζησαν στό σπήλαιο γιά 1 εκατ. χρόνια.
 Μπήκαν πρίν 1.700000 χρόνια όταν τό κλίμα τής γής γίνεται ψυχρότερο 
καί βγήκαν πρίν 600000 χρόνια.
 Αυτός ό αρχάνθρωπος είναι ό αρχαιότερος άνθρωπος τής Ευρώπης.

Τόν Σεπτέμβριο τού 1996 ό παλαιοντολόγος Άρης Πουλιανός ανεκάλυψε
 στήν Χαλκιδική κνήμη ανθρώπου, δίπλα σέ πρωτόγονα λίθινα καί χαλαζιακά εργαλεία.
 Ή κνήμη άνηκε σέ όρθιο άνθρωπο, πού είχε αναπτύξει τόν διποδισμό. 
Ό άνθρωπος αυτός ήτο νοήμων καί διά τούτο εκατασκεύαζε εργαλεία. 
Ή ηλικία αυτού τού ανθρωπίδα είναι 11-12 εκατ. χρόνια καί συντρίβει
 τήν «Λούσυ» πού βρήκε ό Βρεττανός Λήκυ στήν Τανζανία, 
καί έπεισε αμέσως όλο τόν κόσμο πώς ό άνθρωπος ήρθε από τήν Αφρική.
Ή ανθρώπιδα βέβαια τής Τανζανίας είναι περί τών 7,5εκατ.ετών 
νεοτέρα τού Έλληνος είς τήν Μακεδονία. 
Στίς αρχές τής Μειοκαίνου λοιπόν τοποθετείται ό Αρχάνθρωπος τής Τρίγλιας 
καί είναι ό αρχαιότερος στόν κόσμο έως καί σήμερα. 
Στά Γρεβενά στό χωριό Περδίκκας εβρέθη σκελετός ελέφαντα 3 εκατ. ετών
 πού είχε πεθάνει μέ όχι φυσιολογικό τρόπο.
 Οί επιστήμονες διεπίστωσαν πώς ό ελέφας είχε σκοτωθεί μεθοδικά.
 Πρώτα εδέχθη πληγή είς τούς οφθαλμούς του καί κατόπιν στό κρανίο. 
Στά οστά επίσης εβρέθησαν ίχνη αποξύσεων, τά οποία έγιναν μέ λίθινο εργαλείο.
 Ομάδα ανθρώπων λοιπόν, γνωρίζοντας τί αντιμετωπίζει, τύφλωσε
 τόν παντοδύναμο ελέφαντα καί μετά τόν σκότωσαν γιά νά τόν γδάρουν
 καί νά φάνε τό κρέας του. 
Καί αυτά όλα εκατομμύρια χρόνια πρίν, όταν ακόμη καί σήμερα υπάρχουν
 «άνθρωποι» στήν «μητέρα» Αφρική πού ζούν σέ άγρια κατάσταση. 
Ή άμμεση αυτή μαρτυρία κυνηγιού πρίν τόσα χρόνια, σημαίνει υποτυπώδης 
μορφή κοινωνίας, αλλά δέν θά μπορούσε νά υπάρξη κοινωνία χωρίς γλώσσα.
 Μπορούμε λοιπόν νά συμπεράνουμε μέ τά έως τώρα ευρήματα, πώς τουλάχιστον 
ό προφορικός λόγος εγγενήθη είς τήν Ελλάδα. 
Φυσικά καί οί άνθρωποι σέ όλη τήν γή κυνηγούσαν.
 Όχι όμως τόσο μεγάλα ζώα καί τόσο παλαιά. 
Αποδείξεις παρομοίων μεγάλων κυνηγών έχουμε στήν περίοδο τού Νεάντερταλ, 
ενός ανθρωπότυπου πού δέν φαίνεται νά ευδοκίμησε ιδιαιτέρως είς τήν Ελλάδα. 

Στό Απήδημα τής Μάνης εντοπίσθηκε ανεκαλύφθη ότι ή περιοχή κατώκετο 
ήδη από τό 300000 πχ. Ευρέθησαν 2 κρανία Homo Taenarius τής πρώϊμης
 παλαιολιθικής εποχής, αλλά καί υπολείματα 6 σκελετών. 
Τό πλέον ενδιαφέρον εύρημα αφορά μία ολόκληρη γυναίκα 20 ετών,
 τής οποίας ό σκελετός τοποθετείται στό 30000πχ καί ανήκει 
στόν τύπο Κρό Μανιόν (σύγχρονος άνθρωπος). 
Στήν Θεόπετρα στήν Θεσσαλία ευρέθησαν υπολείματα κατοικήσεως από τό 50000πχ,
 αλλά τό σπουδαίο είναι τά στοιχεία πού αποδεικνύουν ότι οί παλαιολιθικοί 
Έλληνες άρχισαν νά καλλιεργούν, υποτυπωδώς ενδεχομένως, αλλά νά καλλιεργούν. 
Ή μόνιμη εγκατάσταση δείχνει τήν έναρξι εκμεταλλεύσεως τών φυσικών πόρων
 τής περιοχής, αλλά καί τήν γένεσι τής έννοιας τής Πατρίδος.
 Ή πρώτη συστηματική έρευνα είχε γίνει από τόν Αυστριακό Μάρκοβιτς 
στήν Κακιά Σκάλα καί στήν Αργολίδα (σπήλαιο Ulbrich), 
αλλά τά ευρήματα δέν είδαν ποτέ τό φώς τής δημοσιότητος,
 ούτε είναι γνωστό τί απέγιναν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :