Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Αλλά δεν έβλεπα το νόημα τότε.

Νόησις
Τα χρόνια της νεότητός μου, ο ηδονικός μου βίος
πώς βλέπω τώρα καθαρά το νόημά των.

Τι μεταμέλειες περιττές, τι μάταιες....

Αλλά δεν έβλεπα το νόημα τότε.

Μέσα στον έκλυτο της νεότητός μου βίο
μορφόνονταν βουλές της ποιήσεώς μου,
σχεδιάζονταν της τέχνης μου η περιοχή.

Γι' αυτό κ' η μεταμέλειες σταθερές ποτέ δεν ήσαν.
Κ' η αποφάσεις μου να κρατηθώ, ν΄αλλάξω
διαρκούσαν δύο εβδομάδες το πολύ.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1918) 
Understanding
The years of my youth, my sensual life
how clearly I see their meaning now.

What needless repentances, how futile....

But I did not understand the meaning then.

In the dissolute life of my youth
the desires of my poetry were being formed,
the scope of my art was being plotted.

This is why my repentances were never stable.
And my resolutions to control myself, to change
lasted for two weeks at the very most.
Κonstantinos P. Kavafis (1918) 
Ομνύει
Ομνύει κάθε τόσο ν' αρχίσει πιο καλή ζωή.
Αλλ' όταν έλθ' η νύχτα με τες δικές της συμβουλές,
με τους συμβιβασμούς της, και με τες υποσχέσεις της·
αλλ' όταν έλθ' η νύχτα με την δική της δύναμι
του σώματος που θέλει και ζητεί, στην ίδια
μοιραία χαρά, χαμένος, ξαναπιαίνει.
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1915) 
He vows
Every so often he vows to start a better life.
But when night comes with her own counsels,
with her compromises, and with her promises;
but when night comes with her own power
of the body that wants and demands, he returns,
forlorn, to the same fatal joy.
Κonstantinos P. Kavafis (1915) 

Δεν υπάρχουν σχόλια :