Κυριακή, 14 Απριλίου 2019

Στρατευμένη τέχνη Ναι, αλλά όχι με δημόσιο χρήμα! (Άρθρο)
Απαραίτητη διευκρίνηση:
Όλα τα άρθρα γνώμης δεν εκφράζουν 
απαραίτητα και την δική μας άποψη αλλά 
τα δημοσιοποιούμε για να γίνουν αφορμή
για διάλογο και μόνο.

Επιχορήγηση ύψους 629.561,45 στην νέα ταινία του Κώστα Γαβρά
«Adults in a Room»  (Ενήλικοι στο δωμάτιο)

 αποφάσισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς.

Η ταινία που γυρίζεται αυτή την εποχή είναι βασισμένη στο βιβλίο 
του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Βαρουφάκη 
για τα γεγονότα της οικονομικής κρίσης του 2015.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια, το ποσό 
της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του προϋπολογισμού των επιλέξιμων 
δαπανών, ήτοι στο ποσό των εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων
 πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (629.561,45 €).

Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την υλοποίηση 
του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του ελέγχου 
ολοκλήρωσης υλοποίησης και τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου
 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αρ. 923/2018 ΚΥΑ (Β΄ 1138).
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια :