Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Ενώ εις την οδόν έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.

Σοφοί δε προσιόντων

Θεοί μεν γαρ μελλόντων,
 άνθρωποι δε γιγνομένων,
 σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται.
Φιλόστρατος, 
Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον, VIII, 7.

Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.
Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι παντών των φώτων.
Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα
αντιλαμβάνονται. Η ακοή

αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών
ταράττεται. Η μυστική βοή
τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.
Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν
έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1915)
But wise men perceive approaching things

Because gods perceive future things, 
men what is happening now, 
but wise men perceive approaching things.
Philostratus, 
Life of Apollonius of Tyana, VIII, 7.

Men know what is happening now.
The gods know the things of the future,
the full and sole possessors of all lights.
Of the future things, wise men perceive
approaching things. Their hearing

is sometimes, during serious studies,
disturbed. The mystical clamor
of approaching events reaches them.
And they heed it with reverence. While outside
on the street, the peoples hear nothing at all.

Konstantinos  P. Kavafis (1915) 

Δεν υπάρχουν σχόλια :