Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Επιτέλους, έρχεται οικονομική ανάπτυξη! (Βίντεο)

Ο όρος ανάπτυξη, στα οικονομικά, 
αναφέρεται στην αύξηση της πραγματικής 
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 
σε μία οικονομία με την πάροδο του χρόνου.
 Κατά σύμβαση, ως μέτρο ή δείκτης της ανάπτυξης 
ορίζεται ο μακροχρόνιος μέσος ποσοστιαίος ρυθμός
 αύξησης του πραγματικού 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται σε πραγματικούς όρους,
 δηλαδή διορθωμένους ως προς τον πληθωρισμό, 
και όχι σε ονομαστικούς όρους. 
Η ανάπτυξη αναφέρεται 
στη μακροχρόνια τάση 
(δεκαετίες, αιώνες) 
και όχι στη βραχυχρόνια διακύμανση 
(τρίμηνα, εξάμηνα, έτη) 
του παραγόμενου προϊόντος.
Στο βίντεο περιγράφεται
το μέλλον μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :