Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Κόρινθος:Ούτε σήμερα μπόρεσα να αντέξω στον πειρασμό! (6 φωτογραφίες)Τα όνειρα του κορυφαίου καλλιτέχνη! Μία μοναδική περιήγηση στα έργα του Νταλί. (VIDEO)

Χρησιμοποιείστε τα βελάκια 
πάνω αριστερά στο βίντεο
 για να κάνετε περιστροφή...
Dreams of Dalí: 360º Video

Πετώντας πάνω από τα Μετέωρα Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα.


Είσαι άνεργος; Φτιάξε τη δική σου επιχείρηση με 100% επιδότηση από το ΕΣΠΑ.

Αναρτήθηκαν οι επίσημες προσκλήσεις 
τεσσάρων προγραμμάτων της νέας προγραμματικής
 περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
 Επιδοτήσεις που ξεκινούν από το 40% 
και μπορεί να φτάσουν και το 100% χορηγούνται 
με τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, σε μικρές, 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις,
 καθώς και σε νέους επιστήμονες. 
Οι επιδοτήσεις δίνονται για αναβάθμιση 
των επιχειρήσεων, για εξοπλισμό αλλά ακόμα 
και για λειτουργικές δαπάνες και πρόσληψη εργαζομένων.
1) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Προϋπολογισμός έργου: 15.000€ έως 200.000.
Ποσοστό ενίσχυσης: 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου
 ή στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Κατηγορίες Δικαιούχων: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015

Ενισχυόμενες δραστηριότητες: Αγροδιατροφής- Ενέργειας- Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας- Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας- Περιβάλλοντος- Τεχνολογιών
 Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)- Υγείας & Φαρμάκων
 και Υλικών & Κατασκευών

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Κτιριακά- Μηχανήματα & εξοπλισμός- Πιστοποίηση συστημάτων- Προβολή & Προώθηση- Κατοχύρωση
 πνευματικής ιδιοκτησίας- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

Περίοδος υποβολής: 07/04/2016- 20/05/2016.
2) Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός έργου: 5.000 έως 25.000€,

στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων έως 40.000 €,

ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Κατηγορίες Δικαιούχων:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης, με εισοδηματικά κριτήρια

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή 
με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση
 μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, με εισοδηματικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι περιορίζονται από τον κανονισμό De Minimis.
 Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν ενισχυθεί με συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα από 1/1/2012 και μετά.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Λειτουργικά έξοδα- Αμοιβές τρίτων- Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις- Προμήθεια αναλωσίμων- Ασφαλιστικές εισφορές- Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις- Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού- Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

Περίοδος υποβολής: 08/03/2016- 15/04/2016.
3) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Προϋπολογισμός έργου: 15.000€- 60.000.

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Ενισχυόμενες δραστηριότητες: Αγροδιατροφής- Ενέργειας- Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας- Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας- Περιβάλλοντος- Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)- Υγείας & Φαρμάκων και Υλικών & Κατασκευών

Κατηγορίες Δικαιούχων:
Κατηγορία δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατηγορία δικαιούχων Β: Επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς
 να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Οι δικαιούχοι περιορίζονται από τον κανονισμό De Minimis. 
Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν ενισχυθεί με συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
 από 1/1/2012 και μετά.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Λειτουργικές δαπάνες- Αμοιβές τρίτων- Δαπάνες 
προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις- Προμήθεια 
αναλωσίμων- Ασφαλιστικές εισφορές- Μισθολογικό 
κόστος για νέα/ες θέση/εις- Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση 
εξοπλισμού- Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού- Δαπάνες 
κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας

Περίοδος υποβολής: 17/03/2016- 27/04/2016.
4) Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Προϋπολογισμός έργου: 15.000€ έως 150.000.
Ποσοστό ενίσχυσης: 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου
 ή στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Κατηγορίες Δικαιούχων: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί
μέχρι 31/12/2015 και απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Κτιριακά- Μηχανήματα & εξοπλισμός- Εξοπλισμός
 & εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης 
ενέργειας και ύδατος- Πιστοποίηση συστημάτων- Προβολή 
& Προώθηση- Λογισμικό- Μεταφορικά μέσα- Μελέτες/ Έρευνα
 αγοράς- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
Περίοδος υποβολής: 29/03/2016- 17/05/2016.
ΠΗΓΗ: http://ekorinthos.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
“ΜATEGO Συμβουλευτική & Συνεργάτες”
Τηλ:    6936604810  (Θεόδωρος Μάρκος)
6944361990   (Λεωνίδας Μπαζιωτόπουλος)

Πώς ήταν το ψωμί της νεολιθικής εποχής;

Πώς έτρωγαν οι άνθρωποι 
στη Νεολιθική εποχή τα δημητριακά τους;
Τι γεύση είχε το ψωμί στην εποχή του Χαλκού; 
Υπήρξε προϊστορικά αειφόρος αγροτική ανάπτυξη; 
Πώς γινόταν η άροση της γης;
 Πώς εξασφάλιζαν οι άρχοντες 
ότι ο λαός τους δεν θα πεινούσε;
Δυο προϊστορικοί οικισμοί της Ανατολίας, ο νεολιθικός Çatalhöyük 
και η πρωτεύουσα των Χετταίων, Hattuša, της Εποχής του Χαλκού, "μαρτυρούν" 
τις αγροτικές πρακτικές της 7ης χιλιετίας π.Χ. και του 16ου αιώνα π.Χ., αντίστοιχα.
Τα νεότερα αρχαιολογικά ευρήματα από τη μελέτη των δύο οικισμών 
θα παρουσιάσει, αύριο (19:30, Μουσείο Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ), 
η καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης Amy Bogaard, εγκαινιάζοντας μία νέα συνεργασία του ιστορικού
 και φημισμένου αγγλικού Πανεπιστημίου, με τον Τομέα Αρχαιολογίας
 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
"Προϊστορικά ζιζάνια αποκαλύπτουν τα μυστικά της προϊστορικής καθημερινότητας"

Η διάλεξη της κ. Bogaard, με τίτλο "From Çatalhöyük to Hattuša:
 farming practice and plant use over the long term in ancient central Anatolia" 
στηρίζεται στη σύγχρονη έρευνα παραδοσιακών καλλιεργητικών συστημάτων, 
μέσα από τα οποία προσεγγίζονται τα αρχαιολογικά ευρήματα στους δύο οικισμούς.
Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στηριζόμενη 
στα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα από τα νεολιθικά σπίτια του Çatalhöyük
 της 7ης χιλιετίας π.Χ. και σε μια σφραγισμένη αποθήκη δημητριακών 
στην Hattuša του 16ου αιώνα π.Χ., επιχειρεί να διαπιστώσει διαφορές
 και ομοιότητες ανάμεσα στη γεωργική παραγωγή στα σπιτικά 
της νεολιθικής και στο κράτος των Χετταίων.

Μέσα από τη μελέτη των σπόρων των προϊστορικών ζιζανίων της καλλιέργειας,
 σε συνδυασμό με σύγχρονες έρευνες σε παραδοσιακά αγροτικά συστήματα διερευνά, διαχρονικά, όψεις της προϊστορικής αγροτικής παραγωγής στο οικιακό πλαίσιο
 της νεολιθικής και σε αυτό ενός οργανωμένου προϊστορικού κράτους
 της Εποχής του Χαλκού.

"Πιο εντατική παραγωγή στην εποχή του Χαλκού"
Μία γενική διαπίστωση, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αν. καθηγήτρια 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ Τάνια Βαλαμώτη,
 είναι ότι "την εποχή του Χαλκού στην Ανατολία έχουμε κράτη οργανωμένα, 
με έντονη ιεραρχία και κατ' επέκταση πιο εντατική αγροτική παραγωγή, 
πιο μεγάλη έκταση χωραφιών, καθώς έπρεπε να τραφούν πολύ περισσότερα άτομα".

Στον ανατολικό λόφο του Çatalhöyük (περίπου 7100-6000 π.Χ.) μπορεί να ανιχνευθεί 
η κατανάλωση των φυτών και οι αγροτικές πρακτικές για περίπου χίλια χρόνια 
κατοίκησης και να αξιολογηθεί η συμβολή των φυτών και η χρήση τους στη συνέχεια, 
αλλά και η αλλαγή στη ζωή των σπιτικών του οικισμού μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα από τη Hattuša παρέχουν στοιχεία για ένα εντελώς
 διαφορετικό σενάριο. Η καταστροφή από φωτιά μιας υπόγειας αποθηκευτικής
 εγκατάστασης, πιθανόν κατασκευασμένης τον 16ο αιώνα π.Χ., διατήρησε τόνους αποθηκευμένων δημητριακών (κριθαριού και ντυμένων σιτηρών) ερμητικά 
κλεισμένων στην αποθήκη, μαζί με πολλούς σπόρους ζιζανίων. 
Τα δεδομένα από τη Hattuša αντιστοιχούν σε πλεόνασμα
 που κινητοποιούνταν από το κράτος των Χετταίων.
Πηγη tromaktiko

O μυστηριώδης ήρωας της Μάχης του Μαραθώνα, Έχετλος, με το άγνωστο υπερόπλο.

Εχετλαίος ή Έχετλος ήταν το όνομα ενός αγνώστου ήρωα 
που εμφανίστηκε στη μάχη του Μαραθώνα 
και βοήθησε να αναχαιτιστεί η περσική εισβολή 
στην Ελλάδα.
Ιστορικά, ο Εχετλαίος δεν αναφέρεται πουθενά στο παρελθόν και η ύπαρξη του
στο πάνθεον των αρχαίων ηρώων γίνεται μετά τη μάχη του Μαραθώνα.

Στη μάχη εκείνη, ο Εχετλαίος είχε εμφανιστεί ξαφνικά στο Ελληνικό στρατόπεδο
 ντυμένος με στολή άγνωστη για τους Αθηναίους κρατώντας στα χέρια του
 μία εχέτλη (= λαβή αρότρου) ή κάτι που έμοιαζε με εχέτλη, αντί για όπλο.

Με αυτό το παράξενο όπλο, ο Εχετλαίος χτυπούσε τους Πέρσες κι εξόντωσε πολλούς 
από αυτούς. Μετά τη μάχη, ο άγνωστος άνδρας εξαφανίστηκε με τον ίδιο τρόπο που είχε εμφανιστεί και κανείς δεν γνώριζε το παραμικρό γι’ αυτόν, ούτε καν το όνομά του.
Οι Αθηναίοι, μετά τη μάχη, ρώτησαν το Μαντείο των Δελφών να μάθουν ποιος ήταν 
αυτός ο άγνωστος ήρωας που πολέμησε μαζί τους και το Μαντείο 
τους έδωσε ως απάντηση πως θα έπρεπε να τιμούν τον ήρωα Εχετλαίο.
Οι Αθηναίοι από ευγνωμοσύνη προς αυτόν, όρισαν την επίσημη λατρεία του ως ήρωα.
 Γενικά, η νίκη στην μάχη του Μαραθώνα 
φαίνεται ότι ξάφνιασε ακόμα και τους Αθηναίους.
 Για να εξηγήσουν την πανωλεθρία των Περσών, αρκετοί από τους Αθηναίους
 πολεμιστές ισχυρίστηκαν ότι είδαν πολλούς ήρωες και θεούς να πολεμούν στο πλάι τους.
Ο κυριότερος από αυτούς ήταν ο Πάνας ο οποίος ενέπνευσε στους Πέρσες 
τον «Πανικό» τον ιερό, τρομερό φόβο. Σε αυτήν την μυθοπλασία μάλλον 
συγκαταλέγεται και η εμφάνιση του ήρωα Εχετλαίου.
Η περιγραφή του Παυσανία έχει ως εξής:
[…]«Λέγουν επίσης πως έτυχε να είναι παρών στη μάχη ένας άνδρας με παλαιική
 εμφάνιση κι ενδύματα. Σκοτώνοντας πολλούς από τους ξένους με την εχέτλη,
 εξαφανίστηκε μετά τη μάχη. Σαν ρώτησαν οι Αθηναίοι το μαντείο, ο θεός απλά 
τους έδωσε την εντολή να τιμήσουν τον Εχετλαίο ως ήρωα. 
Ανήγειραν και μνημείο μάλιστα με λευκό μάρμαρο!!!
ΗΡΟΔΟΤΟΣ: Ο Ηρόδοτος δίνει μια άλλη διάσταση στον άγνωστο
 αυτόν πολεμιστή και το όπλο του, περιγράφει λοιπόν ότι στην μάχη του Μαραθώνα
 σκοτώθηκαν 6.400 Πέρσες και 192 Αθηναίοι. 
Κατά την διάρκεια της συγκρούσεως συνέβη κάτι πολύ παράξενο, 
ένας Αθηναίος στρατιώτης, ο Επίζηλος, γιός του Κουφαγόρα, ενώ πολεμούσε 
γενναία στήθος με στήθος ξαφνικά έχασε την όραση του και στα δύο του μάτια,
 παρόλο που δεν τον είχε ακουμπήσει τίποτα, ούτε δόρυ ούτε ξίφος ούτε βέλος τόξου.
Συνεχίζοντας ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Επίζηλος διηγείται ότι είδε έναν μεγαλόσωμο 
οπλίτη που η γενειάδα του κάλυπτε ολόκληρη την ασπίδα του, και ότι αυτό 
το φάντασμα κρατούσε στα χέρια του ένα πολύ φωτεινό όπλο! 
Πέρασε ακριβώς δίπλα του, σκοτώνοντας Πέρσες αντιπάλους 
και αυτή η σκηνή ήταν η τελευταία που είδε ο Επίζηλος 
γιατί από κάποια υπερβολική λάμψη, τυφλώθηκε!

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Κόρινθος: Πάλι τα σύννεφα "ζωγράφισαν" στα "Καλάμια" (9 φωτογραφίες)

Φωτογραφίες από παραλία
 "Καλάμια" Κόρινθος
12 Φεβρουαρίου 2016Λεβέντης: Δεν μπορεί ο κάθε Κατρούγκαλος του Κολωνακίου να καταλάβει το πρόβλημα του αγρότη.

«Λάδι στη φωτιά» από Κατρούγκαλο: 
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι συνώνυμα της λαμογιάς.
Επανέλαβε πως ο πρωθυπουργός πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του,
 καθώς η κυβέρνηση έχει χάσει το λαϊκή στήριξη με αποτέλεσμα
 να μην μπορεί να υλοποιήσει καμία μεταρρύθμιση

Οξεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε την Παρασκευή ο Βασίλης Λεβέντης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λαϊκό έρεισμα και δεν μπορεί να κατανοήσει 
τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών. 

Μιλώντας στη Βουλή είπε πως «δεν μπορεί ο κάθε Κατρούγκαλος από το Κολωνάκι
 να καταλάβει το πρόβλημα του αγρότη» και τόνισε απευθυνόμενος 
στην κυβέρνηση: «Έχετε γίνει τρόφιμοι του Κολωνακίου και πίνετε εκεί το καφέ σας. 
Δεν τα αντιλαμβάνεστε  τα προβλήματα των αγροτών».

Επανέλαβε πως ο πρωθυπουργός πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του, 
καθώς η κυβέρνηση έχει χάσει το λαϊκή στήριξη με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να υλοποιήσει καμία μεταρρύθμιση.

«Το Μαξίμου θεωρεί ότι είναι κυβέρνηση για το Κολωνάκι 
και θεωρεί απόβλητους τους αγρότες τους λέτε φοροφυγάδες ακροδεξιούς», 
σημείωσε για να απευθυνθεί στους παριστάμενους υπουργούς: «Αυτό που κάνετε 
είναι κακή άμυνα απέναντι στα μεγάλα προβλήματα.
 Ο οποιοδήποτε τύραννος θα μπορούσε να αποκαλέσει ακροδεξιούς
 τους αγρότες αλά δεν θα έλυνε το πρόβλημα».

Σχετικά με τα σημερινά επεισόδια είπε: «ήρθαν οι αγρότες 
με μόνο «όπλ層 την γκλίτσα και σε αυτούς παρατάξατε τα ΜΑΤ. 
Τι είναι αυτό; 
Αν αυτές οι σκηνές ήταν γνωστές πριν τις εκλογές οι αγρότες θα σας ψήφιζαν;».

Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος
 που επί έξι χρονιά έλεγε ότι έχει άλλες λύσεις πήγε και υπέγραψε
 για να πληρώσουν οι αγρότες και δεν έχει την τόλμη να ζητήσει μια συγγνώμη.
 Να πει ότι αλλιώς νόμιζε. Ότι είχε τα οράματα της αριστεράς και δεν ήξερε
 τι γίνεται στην Ευρώπη. Ότι πίστευε πως θα κάτσει σούζα η Μέρκελ»
 για να προσθέσει: «Το ΟΧΙ για εσάς στο δημοψήφισμα τι είναι.
 Το ΟΧΙ στο ίδιο βράδυ έγινε ΝΑΙ. 
Ούτε γι αυτό συγνώμη. 
Ο Παπανδρέου όταν ζήτησε δημοψήφισμα ήταν τρελός. 
Εσείς τι είστε;».

«Κάνω έκκληση να υποβάλει η κυβέρνηση την παραίτησή της 
γιατί είναι κυβέρνηση που δεν έχει κανένα λαϊκό έρεισμα», επισήμανε στο τέλος.

"Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται".

Έχω την λύση μόνο εγώ
Είσαι ασθενής.
Αυτό όμως είναι το απόλυτο φάρμακο 
που θα σε κάνει καλά
από τόσα προβλήματα
με την υγεία σου.

Συγγνώμη, αυτό για νέο μας το λέτε τώρα;

Το φαρμάκι των φιδιών, φάρμακο 
για σοβαρές ασθένειες.
Μπορεί ένας κροταλίας και χιλιάδες άλλα δηλητηριώδη 
ζώα να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση σοβαρών 
και ευρέως διαδεδομένων ασθενειών; 
Έρευνες έχουν δείξει ότι το ίδιο δηλητήριο που μπορεί
να μας σκοτώσει, θα μπορούσε επίσης τελικά
να μας βοηθήσει στην θεραπεία του διαβήτη, 
των καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλεργιών 
ή ακόμα και της παχυσαρκίας.
Οι επιστήμονες από ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα χρησιμοποίησαν
 φασματομετρία μάζας και άλλες σύνθετες τεχνικές για να προσδιορίσουν 
τις τοξίνες από 203 δηλητηριώδη είδη.
Πρόσφατα ταξινομήθηκαν πάνω από 4.000 από αυτές τις μίνι πρωτεΐνες.

Για παράδειγμα, το δηλητήριο από την μεξικανική χονδρωτή σαύρα, που προέρχεται 
από την Κεντρική Αμερική, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθεί
μια θεραπεία κατά του διαβήτη, σύμφωνα με το Euronews.
 Η συγκεκριμένη σαύρα φιλοξενείται σε ένα ασυνήθιστο αγρόκτημα στο Νότιο Βέλγιο,
 όπου υπάρχουν περίπου 200 εξαιρετικά δηλητηριώδη είδη.
 Όλα αυτά τα ζώα εκτρέφονται με μεγάλη προσοχή και με την φιλοδοξία
να αποδώσει καρπούς μια εν εξελίξει έρευνα.

Ο Λοϊκ Κεντίν, βιολόγος χημικός στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, προσθέτει 
αναφορικά με την διαδικασία: «Αυτό το δηλητήριο προέρχεται από μια
 επικίνδυνη οχιά από τη Νότια Αμερική. 
Είναι ένα πολύ ενεργό και ισχυρό δηλητήριο, ένα πολύπλοκο χημικό κοκτέιλ. 
Και θέλουμε να προσδιορίσουμε ποια από αυτά τα συστατικά έχουν την δυναμική 
για να αναπτυχθούν τελικά νέα φάρμακα».

Μόλις εντοπιστούν και αναγνωριστούν, στη συνέχεια αυτές οι τοξίνες παράγονται 
μέσω εξαιρετικά πολύπλοκων βιολογικών και συνθετικών διαδικασιών.
 Ο χημικός Ζιλ Μουριέ αναλύει: «Στο τέλος της διαδικασίας μας, παίρνουμε μια ρητίνη.
 Από αυτήν την ρητίνη λαμβάνουμε ένα συνθετικό προϊόν, από το οποίο 
στη συνέχεια λαμβάνεται η τοξίνη που τελικά θα δοκιμαστεί στα εργαστήρια».

Οι ληφθείσες τοξίνες στην συνέχεια πράγματι εξετάστηκαν και έγινε διαλογή 
και σύγκριση με επιλεγμένους μοριακούς στόχους. 
Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, λένε οι ερευνητές. 

Και καθώς αυτό θα είναι καλό για την υγεία μας, οι ερευνητές ελπίζουν 
ότι η δουλειά τους θα οδηγήσει σε αλλαγή της στάσης μας απέναντι σε πλάσματα 
που προκαλούν μεν φόβο, αλλά ίσως να είναι ευεργετικά για την αντιμετώπιση ασθενειών.
Πηγη masternews
Δικό μας σχόλιο:
Συγγνώμη, αυτό για νέο μας το λέτε τώρα;
Για κοιτάξτε προσεκτικά το άγαλμα
του θεού της Ιατρικής Ασκληπιού
μαθητή του Χείρωνα Κενταύρου;

Video με drone από το μπλόκο που ξεκίνησαν οι αγρότες της Πελοποννήσου.

Μήπως έφτασε η στιγμή να πάρετε το τσίρκο σας και να μας αδειάσετε την γωνιά;
Με ποντιακό «πειραγμένο» τραγούδι πάει η Ελλάδα Eurovision.(Βίντεο)

Με ποντιακό «πειραγμένο» τραγούδι πάει
 η Ελλάδα Eurovision; "ΔΕΝ ΘΕΛΩ THI$(ΔΙΣ),
 ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΜ ΟΠΙΣ"
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ...
ΒΙΝΤΕΟ

Το συγκρότημα που φέρεται να εκπροσωπεί 
την Ελλάδα στην Eurovision, με τραγούδι 
που θα έχει στοιχεία ποντιακής μουσικής, 
ποντιακό στίχο και θα «παντρεύεται» με το χιπ χοπ, 
είναι οι Europond από τη Βόρεια Ελλάδα.


Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι θα αφήσουν 
να περάσουν τέτοιοι στίχοι προς την Ευρώπη 
αλλά εάν περάσουν θα κάνουν πάταγο. 
Για βραβείο βέβαια ούτε λόγος Να γιατί:
ΔΕΝ ΘΕΛΩ THI$(ΔΙΣ),
 ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΜ ΟΠΙΣ
Δεν θέλω thi$ (δις), θέλω την πατρίδα μου οπίς.
Ώπα, ώπα μας σβήσανε τα φώτα,
μπουκάραν στο κοτέτσι μας, μας έκλεψαν μία κότα
ώπα, ώπα μα όλα όπως πρώτα
μας έχει μείνει το αβγό, χαλάλι τους η κότα.

Η καρδίαμ κάεται, η ψυμ αναπάεται
η ψυμ αναπάεται, η καρδίαμ κάεται.

Ξεριζωμένοι, από τον Πόντο διωγμένοι
Όμως αυτή η Ρωμανία και η ιστορία δεν πεθαίνει.
Ξέρεις γιατί;
Γιατί είμαστε σταυραετοί.
Χαιρετίας Αθήνα και Κομοτηνή
Δεν αντέχω, όσο μεγάλωνα στην ξενιτεία
και οι ρίζες μου ξεχασμένες κάπου στη γενοκτονία

Μία θρησκεία, χριστιανική ορθοδοξία
τόσοι ακόμα πάνε στη Σουμέλα Παναΐα.

Μάλλον, με τις τηλεοπτικές άδειες, πάνε για μαλλί και θα βρεθούν κουρεμένοι!

Μετακομίζουν στην Κύπρο 
τα Ελληνικά κανάλια.
Σε προχωρημένες συζητήσεις για την άμεση 
μετεγκατάσταση τους στην Κύπρο βρίσκονται
 τα επιτελεία των καναλιών που θα βρεθούν χωρίς 
άδεια λειτουργίας μετά την υπερψήφιση 
της τροπολογίας του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά.

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν, 
πως τα κανάλια θα συνεχίσουν να λειτουργούν 
κανονικά στην Ελλάδα, μέσω σύμβασης παροχής δημοσιογραφικών υπηρεσιών με τοπικές θυγατρικές
 ή και ανεξάρτητες εταιρείες οι οποίες θα απασχολούν 
μέρος του προσωπικού που είναι απαραίτητο 
να βρίσκεται στη χώρα μας
 (για τις ανάγκες κυρίως της ειδησεογραφικής κάλυψης)
 και πολύ απλά η έδρα και η φορολογική κατοικία
 θα βρίσκεται στην Κύπρο!
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τεχνικά το ζήτημα
 είναι εξαιρετικά απλό, αφού αρκετά από τα κανάλια
 διαθέτουν άδεια εκπομπής ήδη στη Μεγαλόνησο!

Από την όλη ιστορία οι καναλάρχες μάλιστα 
θα βγουν εξαιρετικά ωφελημένοι αφού όχι μόνο
 δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ για άδεια στην Ελλάδα 
αλλά θα χρεώνουν τις διαφημίσεις τους χωρίς ΦΠΑ 
σε Ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ θα φορολογούνται 
για τα κέρδη τους με το εξαιρετικά ανταγωνιστικό
 συντελεστή του 10% που ισχύει σήμερα στην Κύπρο για τις επιχειρήσεις.
Δικό μας σχόλιο:
Εμ, γίνεται τ αλεπουδάκια να είναι
πιο έξυπνα από την αλεπού;
Μάλλον πάνε για μαλλί και θα βρεθούν κουρεμένοι!
Το κακό είναι ότι την ζημιά 
δεν την πληρώνουν αυτοί αλλά η χώρα.

Τρώτε ωμούς ξηρούς καρπούς και σπόρους; Τότε…

Τρώτε περισσότερους ξηρούς καρπούς, όπως αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια και φιστίκια, καθώς και σπόρους 
όπως ηλιόσπορο, σουσαμόσπορο και κολοκυθόσπορο. 
Οι ξηροί καρποί και σπόροι είναι σχετικά υψηλοί 
σε λίπος, ένα μείγμα λινολεϊκού και άλφα-λινολενικού
 οξέος, και το περιεχόμενό τους σε λίπος δίνει 
μια γλυκιά γεύση. 
Περιέχουν επίσης και αρκετές βιταμίνες και μέταλλα. 
Μπορείτε να τρώτε επίσης ταχίνι, που είναι υψηλή 
πηγή ασβεστίου και άλλων μετάλλων, καθώς 
και βούτυρο αμυγδάλου ή φιστικοβούτυρο. 
Αγοράστε όμως βούτυρο αμυγδάλου
 και φιστικοβούτυρο μόνο από βιολογικά καταστήματα,
 διότι τα αντίστοιχα συμβατικά προϊόντα 
που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ περιέχουν 
υδρογονωμένα φυτικά έλαια. Αποφύγετε να τρώτε 
φιστίκια, αν έχετε αλλεργία σε αυτά. 
Μελέτες έχουν βρει ότι η υψηλή κατανάλωση 
ξηρών καρπών (ιδίως ωμών) μειώνει τον κίνδυνο 
για καρδιοπάθεια. Αυτό μπορεί να οφείλεται
 στο ότι περιέχουν καλή αναλογία λιπών καθώς 
και στο ότι είναι πλούσια σε μέταλλα, 
συμπεριλαμβανομένου του μαγνησίου, 
που είναι απαραίτητα για την καρδιαγγειακή υγεία.
Πηγη voicenews

Τι φαντάζεστε ότι έπρεπε να έχει πει στον πιτσιρικά ο Τσίπρας;Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Κόρινθος: Αλλά και σήμερα, τα σύννεφα..."ζωγράφισαν"! (4 φωτογραφίες)
11-Φεβρουαρίου 2016
παραλία "Καλάμια".
Ευχαριστούμε την φίλη 
που τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες
και είχε την καλοσύνη να μας τις στείλει.

Για να μην ακούτε την μισή αλήθεια από δημοσιογράφους που απλά θέλουν να κάνουν νούμερα. (ΒΙΝΤΕΟ)

Αυτά λέει ο Μπογδάνος 
για τον Διονύσιο Σολωμό.
Τα νούμερα θέλουν νούμερα πάση θυσία.
Η χώρα καταστρέφεται κι αυτοί εκεί.
Να γκρεμίσουν και τις όποιες αξίες έχουν απομείνει.
                             Δείτε το βίντεο:
Δείτε εδώ την ομιλία του Λιαντίνη 
τι λέει για τον εθνικό μας ποιητή.. για να αποκαταστήσουμε την πραγματική ιστορία.

Όσα συμβαίνουν με το προσφυγικό είναι σχεδιασμένα.Οι λαθρομετανάστες θα μείνουν όλοι εδώ!

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Όσα συμβαίνουν
 με το προσφυγικό είναι σχεδιασμένα.
Εκφράζει την επιφυλακτικότητα και ανησυχία του,
 εκτιμά ότι πρόσφυγες και μετανάστες
 θα μείνουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα…
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ζητά περίσκεψη γύρω από ζητήματα όπως 
η ανέγερση τζαμιών, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος,
 σε μία αποκλειστική συνέντευξη στους Κωνσταντίνο Ζούλα και Νίκη Λυμπεράκη
 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Επιφυλακτικός αλλά και ιδιαίτερα ανήσυχος για το μεταναστευτικό ζήτημα δήλωσε 
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μιλώντας
 στην εκπομπή «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ», εκτιμώντας ότι όσα 
συμβαίνουν σήμερα είναι σχεδιασμένα για τα επόμενα πενήντα χρόνια.
Ο Αρχιεπίσκοπος προέβη μάλιστα στην δυσοίωνη πρόβλεψη ότι οι πρόσφυγες 
και οι μετανάστες θα εγκλωβιστούν τελικά στη χώρα.
Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις των Μητροπολιτών αναφορικά 
με την ανέγερση μουσουλμανικών τζαμιών καλεί σε περίσκεψη και λέει όχι 
στις βιαστικές κινήσεις, παρά την αρχική προσωπική του συμφωνία:
«Τώρα μετά απ όλα αυτά που ζούμε και γίνονται οφείλω να πω ότι επιφυλάσσομαι. 
Δεν πρέπει να βιαστούμε.».
Έθεσε δε ο ίδιος χαρακτηριστικά το εξής ερώτημα:
«Σε ποιους θα κάνουμε τζαμί; Στους Σουνίτες ή στους Σιίτες που σφάζονται μεταξύ τους;
 Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; 
Προσευχή ή θα γίνουν τα τζαμιά σχολεία Τζιχαντισμού και φονταμενταλισμού;
Και ποιος θα τα ελέγξει αυτά τα πράγματα;»
Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ιδίως επιφυλακτικός για έναν επιπλέον λόγο:
«Πιστεύετε άραγε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται καθημερινά, 
οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα φύγουν από την Ελλάδα; 
Εγώ δεν το πιστεύω.
 Όλα αυτά τα πράγματα μου φαίνονται σχεδιασμένα. 
Όταν κλείνουν τώρα τα σύνορα στο Βορρά, εσείς περιμένετε ότι θα φύγουν; Πού θα πάνε;», αναρωτήθηκε ο κ. Ιερώνυμος, κάνοντας λόγο για προσωπικές απόψεις 
ενώ άφησε αιχμές για τις ευθύνες αναφορικά με τον πόλεμο στη Συρία.
«Πραγματικά θα ήθελα να κλείσουμε ένα ραντεβού μετά από πέντε χρόνια,
 αν ζω, για να δείτε αν έχω δίκιο», κατέληξε με νόημα.
Όλη η αποκλειστική συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου απόψε 
στις 23.55 από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
skai

Αυτή είναι η λύση! Κόρινθος: Ελλήνων Συνέλευσις, ομιλία στην Κόρινθο 10-2-16 (4 βίντεο)

Και όμως ακόμη στην νεοελληνική ομιλούμε την γλώσσα του Ομήρου!


Και όμως ακόμη στην νεοελληνική
ομιλούμε την γλώσσα του Ομήρου.

Μια ακόμη εικαστική καλημέρα, από την Κόρινθο. (6 εικόνες)
Δράκος πετάει πάνω από την Αγγλία.(Βίντεο)


Δικό μας σχόλιο:
Δεν γνωρίζουμε τι είναι ακριβώς
αλλά έχει γούστο.