Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Θα ανακυκλωθούν χρησιμοποιημένα σχολικά βιβλία!

Η Περιφέρεια Κρήτης με την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), διοργανώνει «Ανταποδοτική ανακύκλωση 
χρησιμοποιημένων σχολικών βιβλίων 
και χαρτιού από τα σχολεία της Κρήτης».
Θα πραγματοποιηθεί συλλογή και μεταφορά 
σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης, 
χρησιμοποιημένων βιβλίων 
(εφόσον δεν χρειάζονται για τα επόμενα σχολικά έτη 
και δεν προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση τους) 
και χαρτιού από σχολικές μονάδες 
σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Κρήτης.
Η προαναφερόμενη δράση θα υλοποιηθεί 
κατόπιν εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος
 από αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εταιρείες, 
και με την επιλογή της πλέον ικανοποιητικής
 προσφοράς ανταπόδοσης 
σε χαρτί Α4 προς τα σχολεία.
Η συλλογή και η μεταφορά του υλικού
 θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη 
του σχολικού έτους και κατόπιν συνεννόησης 
της εταιρείας και των συμμετεχόντων Σχολείων.
Οι ενδιαφερόμενοι, που θα πρέπει να διαθέτουν 
την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια συλλογής
 και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών 
και ειδικά χαρτιού, πρέπει να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :