Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Να τα λέμε τα καλά… MONT BLANC τέλος!

Από το διαύγεια. 
ΘΕΜΑ: ΄΄Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 38890/2018 Απόφασης Δημάρχου΄΄ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 
 2. Την υπ’ αριθμ. 38890/2018 Απόφαση Δημάρχου, 
3. Την υπ’ αριθμ. 38914/2018 σύμβαση ποσού 6.999,93€ με ανάδοχο 
την επιχείρηση ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄, 
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43103/2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 38890/2018 Απόφασης Δημάρχου
 και  2. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 38914/2018 σύμβασης ανάθεσης προμήθειας, 
ποσού 6.999,93€ με ανάδοχο την επιχείρηση ΄΄ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια :