Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Έτος 1907: Απογραφή Δήμου Κορινθίων, επαρχίας Κορινθίας

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΠ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έτος 1907
Κάτοικοι 14, 867
ΚΟΡΙΝΘΟΣ : Κάτοικοι 5.340 Πρωτεύουσα της επαρχίας. 
Κείται επί της Ν. παραλίας του κορινθιακού κόλπου
προς το Ν.Α. του αρχαίου λιμένος Λεχαίου. 
Έχει πλατείς και ευθείας οδούς, πλατείας καταφύτους, 
αλλ΄ οικίας χαμηλάς και μικράς, δεν έχει δε λιμένα. 
Πρίν γίνει ο Σιδηρόδρομος Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου ήτο το κέντρον
των εξ Αθηνών εις Πάτρας και τάνάπλιν ταξειδευόντων δια του λιμένος Κατακώλου.  
Σήμερον είναι το κέντρον των δικτύων των σιδηροδρόμων και δια τούτο 
έχει μεγάλην συγκοινωνίαν. 
Ή Παλαιά Κόρινθος η επισημοτάτη και πλουσιωτάτη πόλις της Ελλάδος,
 της οποίας μακρά η ιστορία, κείται παρά την Ακροκόρινθον. 
Την σημασίαν της ώφειλεν η πόλις εις την απαράμιλλον θέσιν αυτής
 εις το Ν.Δ.  άκρον του Ισθμού μεταξύ Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος 
και μεταξύ των δύο κόλπων, του Σαρωνικού και του Κορινθιακού.
 Ιδρυτής (τω 1000 π.χ.) αυτής φέρεται ο Σίσυφος. 
Γνωστή εν τη αρχαιότητι και εκ του Κορινθιακού πολέμου (395-387 π.χ.) 
όστις επηνεγκε τη Κορίνθω μεγίστας ζημίας. 
Προ της Ελληνικής Επαναστάσεως είχε σχεδόν ερημωθή αριθμούσα
 μ΄'ολις 300 οικίας διεσπαρμένας τήδε κακείσε εις τους αγρούς, 
κατερημώθη δε τελείως επί του αγώνος και βραδέως ύστερον ανεκαινίσθη.
 Επισυμβάντος όμως μεγάλου σεισμού τω 1857 μετώκησαν
 οι πλείστοι των κατοίκων εις την Β.Α. ιδρυθείσαν Νέαν Κόρινθον 
απέχουσα της Παλαιάς μόλις 1, 15΄. 
Η εις Παλαιάν Κόρινθον εκδρομή γίνεται δι΄ αμάξης εντός 1, 1/2 ώρας
 και αντί 10 δραχμών μετ΄ επιστροφής. 
Εκ Παλ. Κορίνθου η εις Ακροκόρινθον άνοδος δι΄ ίππων ή ημιόνων!
ΑΖΙΖΙ: Κάτοικοι 187
ΑΣΣΟΣ: Κάτοικοι 618
ΒΕΛΛΟΝ: Κάτοικοι 1100
ΒΡΑΧΑΤΙ: Κάτοικοι 335
ΕΞΑΜΙΛΛΙΑ: Κάτοικοι 584
ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ: Κάτοικοι 1114
ΙΜΠΡΑΪΜΠΕΗ: Κάτοικοι 250
ΚΟΚΚΩΝΙ: Κάτοικοι 486
ΚΕΧΡΙΑΙ: Κάτοικοι 24 
ΚΟΛΟΜΠΟΤΣΙ: Κάτοικοι 375
ΛΙΜΟΧΩΡΙΟΝ: Κάτοικοι 183
ΜΠΟΛΑΤΙ: Κάτοικοι 360
ΝΕΡΑΤΖΑ: Κάτοικοι 260
ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Κάτοικοι 1018
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ: Κάτοικοι 480
ΣΟΥΛΙΝΑΡΙΟΝ: Κάτοικοι 184
ΤΑΡΣΙΝΑ: Κάτοικοι 181
ΧΑΛΚΙ: Κάτοικοι 251
ΧΑΣΑΝΑΓΑ: Κάτοικοι 354
ΧΑΤΖΗ-ΜΟΣΤΑΦΑ: Κάτοικοι 188

Δεν υπάρχουν σχόλια :